top of page

Gizlilik Sözleşmesi | Örnek Metin

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta(LIMYRA DANIŞMANLIK) ile diğer tarafta HİZMET ALINAN FİRMANIN ADRESİ adresinde bulunan HİZMET ALINAN FİRMANIN ADI (kısaca “FİRMA KISA ADI”) arasında aşağıdaki şartlarda gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.

1- GİZLİLİK .........

(LIMYRA DANIŞMANLIK) projeye ait teknik altyapı, teknik bilgiler, müşteri bilgisi, ticari planlar, ticari stratejiler, müşteri listeleri ve proje ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemlere dair, açıkça ve yazılı olarak gizli olduğu beyan edilen sair her türlü bilgi “Gizli” olarak kabul edilecektir.

Bu anlamda (LIMYRA DANIŞMANLIK) projenin kurulum, geliştirme, bakım, veri aktarma süreçlerinde FİRMA KISA ADI firmasına ister sözlü, isterse elektronik ortamda veya yazılı ya da başka bir araçla yapılmış olsun verilen her türlü bilgiler ve FİRMA KISA ADI firmasının bu yolla edindiği her türlü bilgi “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

(LIMYRA DANIŞMANLIK) Proje süresince, FİRMA KISA ADI yapacağı açıklamalarda ve vereceği bilgilerde kendisine ait birtakım Gizli Bilgiler’i FİRMA KISA ADI ile paylaşabilecektir. Taraflar’ın iş bu Sözleşme konusu Gizli Bilgiler’i paylaşımları ve Gizli Bilgiler’in korunması, aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde gerçekleşecektir.

2- GİZLİ BİLGİNİN TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER

Kamuoyuna mal olmuş bilgiler, Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı gereğince açıklanması gereken bilgilerdir.

FİRMA KISA ADI kendisinden Kanun, mevzuat veya yetkili bir mahkeme emriyle açıklama istendiğinde, bunu derhal (LIMYRA DANIŞMANLIK a) bildirmekle sorumlu sayılacaktır.

FİRMA KISA ADI; Bilgi verme yetki ve sorumluluğunun iş bu sözleşme çerçevesinde (LIMYRA DANIŞMANLIK)olduğunu bu makamlara bildirecektir.

3-GİZLİ BİLGİNİN DİĞER TARAFÇA KORUNMASI

FİRMA KISA ADI; proje ile ilgili kendi Gizli Bilgileri üstündeki haklarını tanımakta ve kabul etmekte olup, işbu Sözleşme altında elde edilen Gizli Bilgiler konusunda aşağıda yazılı olanları sağlamak için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt etmektedir:

a-Büyük bir gizlilik içinde azami dikkat ve özenle korumak.

b-Herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemek ve / veya alenileştirmemek, c-Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki sözleşme gereği yapılan işin gereği dışında kullanmamak.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri dikkat ve özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. FİRMA KISA ADI; ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir, ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin iş bu sözleşme

yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan FİRMA KISA ADI sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4- MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler. FİRMA KISA ADI;(LIMYRA DANISMANLIK in) mülkiyeti altındaki Bilgilere ait tüm fikri mülkiyet haklarının, tasarruf hakkı ve diğer hakların, bilginin sahibi olan (LIMYRA DANISMANLIGINA) ’ ait olduğunu ve iş bu Sözleşme altında bunların kendisi ile paylaşılmasıyla hiçbir hak, tasarruf hakkı veya avantaj elde etmediğini kabul etmektedir.

5- GİZLİ BİLGİ(LER)’İN KULLANILMASI ŞARTLARI:

İş bu Sözleşme kapsamında (LIMYRA DANISMANLIGINNIN) FİRMA KISA ADI ile paylaştığı proje ile ilgili tüm Gizli Bilgiler; FİRMA KISA ADI tarafından, ancak Proje kapsamındaki iş ilişkisini temin edebilmek ve geliştirmek maksadıyla, sözleşme koşulları çerçevesinde ve yapılan işin gereği olarak kullanılabilecektir.

6- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

FİRMA KISA ADI; proje ile ilgili Gizli Bilgiler’in sahibi için değerli ve eşsiz olduğunu ve FİRMA KISA ADI yetkilileri ve/veya çalışanları ve/veya danışmanları ile sözleşme gereği görevlendirdiği sair kişiler tarafından işbu Sözleşme’nin ihlali ve söz konusu bilgilerin açıklanması durumunda, Gizli Bilgiler’in sahibi olan (LIMYRA DANISMANLIGININ) bundan maddi ve manevi büyük zarar göreceğini kabul etmektedir.

FİRMA KISA ADI; sorumlu olduğu kişilerce projesine ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak (LIMYRA DANISMANLIGA)durumu bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda; Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış olan LIMYRA DANIŞMANLIK, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları FİRMA KISA ADI ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

Ayrıca FİRMA KISA ADI; LIMYRA DANISMANLIK tarafından sözleşmenin ifası gereği kendisine verilen ve/veya sözleşme gereği edindiği Gizli Bilgiler’i kendi ticari ve sair amaçları için kullanması ve 3. kişilere kullandırması, devretmesi durumunda, akde aykırı davranışın karşılığı olarak proje kabul bedelindeki cezai şart (LIMYRA DANISMANLIGINA) nakden ve defaten hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

7- GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALİN İADESİ

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

8- GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ FİRMA KISA ADI

(LIMYRA DANISMANLIGININ) yazılı izni dışında bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

 

9- SÜRE FİRMA KISA ADI; (LIMYRA DANISMANLIGININ) “Gizli Bilgilerini”, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan iş sona ermiş olsa dahi, süresiz gizli tutmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

10- GENEL HÜKÜMLER

10.1. İşbu Sözleşme’ye yapılacak tüm tadiller yazılı olarak yapılacak ve her iki tarafça imzalanacaktır.

10.2. İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi durumunda geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmez veya zarar görmez. 10.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde karşı tarafça ihlalinden doğan bir hakkını, yetki veya gücünü kullanmaması veya ertelemesi, iş bu sözleşmedeki herhangi bir haktan vazgeçmesi anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanmasını veya işbu Sözleşme’nin müteakip ihlallerinde diğer hak, yetki ve çözümlerini kullanmasına engel teşkil etmez.

10.4. İşbu Sözleşme hükümlerinden yapılan herhangi bir feragat veya hak sahibinin hiçbir onayı yazılı olarak yapılmadıkça geçerli kabul edilemez.

10.5. İşbu Sözleşme’nin uygulanması veya yorumuyla ilgili uyuşmazlıklarda, haklılığı sabit olan Taraf’ın yaptığı makul harcamalar, ödemeler ve vekâlet ücretini diğer taraf’tan tahsil etme hakkı saklıdır.

10.6. Taraflar, mahkemelerinin münhasır yargılama yetkisini kabul ederler.

10.7. Tarafların yukarıda belirtilen adresleri yasal ikametgâh adresleri olup; adres değişikliği yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar kanunen geçerli bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracaktır.

İşbu sözleşme, bu madde ile birlikte toplam 10 ana maddeden ibaret olup, düzenlenmesine ihtiyaç duyulan diğer koşullar bu sözleşmeyle çelişmeyecek şekilde düzenlenip, sözleşmeye eklenecek ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bu sözleşme,

taraflarca ..................... Tarihinde imzalanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

LIMYRA DANIŞMANLIK ( İMZA)

HİZMET ALINAN FİRMA (İMZA)

"CE Belgelendirme" 
hizmetimiz hakkında
detaylı bilgi ve fiyat talep etmek için
lütfen bize ulaşınız
bottom of page