top of page

KONKORDATO BAŞVURU ÜCRETLERİ?

Konkordato talebinde bulunan Kişi/Kuruluş;

  • Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç (3) katı tutarında tebligat gideri,

  • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi (7) adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 650,00 TL,

  • Resmi İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-ilan Kurumu Resmi ilan portalında yapılacak yedi (7) adet ilan bedelinin asgari tutarı,

  • İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti,

  • Bir bilirkişi için "Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde" belirlenen ücretin üç (3) katı tutarı,

  • Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere "konkordato komiseri" olarak atanacak kişi için asgari 1.000,00 TL üzerinden hesaplanan beş (5) aylık ücret tutarı,

  • Diğer iş ve işlemler için 350,00 TL,

  • İflasa tabi olanlar yönünden 17.000,00 TL iflas gideri, toplamını avans olarak öderler.

İflasa tabi olmayan borçlular açısından, yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

Fiiliyatta bazı mahkemelerin, konkordato komiseri için takdir edecekleri ücretin tamamının, gerek geçici gerek kesin mühlet başında yatırılmasına karar verdiği görülmektedir. Bu yaklaşım biçimi, hem komiserin ücretinin mahkemeden yatması neticesinde kaynağından vergilendirilmesini sağlamakta, hem de komiser ile konkordato talep eden arasında ücret talep etme hususunda yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma engel olmaktadır.

Gider avansının kullanılmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adreste ödemeli olarak iletilir. 

bottom of page