top of page

CE Belgesi Olmaz ise Ne Olur?

"Avrupa Birliği (kısaca AB), yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. 445 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa Birliği, dünya ülkelerinin GSYİH’ye (nominal) göre sıralanışında nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30'luk bölümünü oluşturur. (18,8 trilyon ABD$)"

kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birliği

Gelişmişlik düzeyindeki bu seviye, üretilen direktifler, standartlar, uygunluk değerlendirme sistemleri, CE markalaması, onaylanmış kuruluş ve akreditasyon kavramlarını olmuştur. Bunlar sayesinde birlik içinde bir standardizasyon sağlanmıştır.

Bu yaklaşımların sadece AB ülkeleri tarafından değil, Avrupa Birliği ile iş yapacak bütün ülkeler tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Malların serbest dolaşımı ile ilgili olarak hem AB’nin yasal düzenlemelerinin hem de tüketiciler ve üreticiler dahil tüm tarafların sorumlulukları iyi anlaşılmış olmalıdır.

AB tarafından üretilen bu direktifler, genel olarak direktife konu olan ürünlerin neden olacağı, bütün tehlikeleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Bahsi geçen direktifler, ülkelerin kendi yasal düzenlemelerinin üzerinde bir yere sahiptir.

Avrupa Birliği pazarına girecek olan üretici firmalar, ürünlerinin ve üretim süreçlerinin, ilgili AB direktiflerinin esaslarına uygun olmasını sağlamak ve bu yönde gerekli bütün önlemleri almak zorundadırlar.

AB ile ticaret yapmak isteyen Üretici firmaların alacağı başlıca önemler şunlardır:

 • İlgili direktiflerde yer alan proseslere göre uygunluk değerlendirme işlemleri yapmak veya yaptırmak

 • Ürün ile ilgili teknik dosya hazırlamak

 • AB Uygunluk Beyanı’nı düzenlemek ve teknik dosya içinde saklamak

 • Tüketicilerin ve son kullanıcıların rahatlıkla anlayabileceği şekilde kullanım talimatları hazırlamak ve güvenlik bilgilerini sunmak

 • Aşağıda açıklanan izlenebilirlik gerekliliklerini karşılamak:

  • İlgili direktifte aksi belirtilmedikçe, teknik dosyayı ve Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı’nı on yıl saklamak

  • Ürünlerin üzerinde, tip, parti ve seri numarasını içeren bir tanımlama yapmak

  • Ürünlerin üzerinde veya ürünle beraber verilen dokümanlar üzerinde üretici firmanın adı, ünvanı ve tescilli markasını göstermek

 • CE etiketini ürün üzerine koymak

İlgili 27 direktife dahil olan ve CE etiketi eklenmeyen ürünlerin, ne ülkemizde üretilmesi ne de AB ülkelerinde piyasaya sunulması mümkün değildir.

 

İlgili müktesebat gereğince, ürün üzerindeki CE etiketi, ürünlerin Avrupa Birliği’ne uygunluğuna referans olmaktadır. CE etiketi taşıyan bir ürün serbest dolaşım hakkına sahip demektir.

 

Gerekli direktiflere uymayan ürünlere CE markalamasının eklenmesi yasaktır.

 

Uygunsuzluğun tespiti halinde bu ürünler derhal piyasadan toplatılır / dolaşımı durdurulur.

CE_mark-kobianaliz.png
"CE Belgelendirme" 
hizmetimiz hakkında
detaylı bilgi ve fiyat talep etmek için
lütfen bize ulaşınız
bottom of page